Joomla Free Template by FatCow Hosting

Statut

STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI I
WYKŁADOWCÓW JĘZYKA ROSYJSKIEGO

(tekst jednolity z dnia 22.11.2014)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją prowadzącą w różnych formach działalność na rzecz rozpowszechniania języka i kultury rosyjskiej. Dla potrzeb współpracy zagranicznej Stowarzyszenie może używać tłumaczenia nazwy.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 a

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2 b

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe w postaci Oddziałów oraz Kół. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ I I

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
 1. Inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego;
 2. Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka rosyjskiego;
 3. Ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych;
  1. utrzymanie kontaktów i współpracy z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju i na świecie;
  2. inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego;
 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez:
 1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestniczeniem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzykulturową;
 2. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 3. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swój cel przez:

 1. Organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów nauczycieli języka rosyjskiego;
 2. Organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych konkursów języka rosyjskiego oraz języków obcych mniejszości narodowych;
 3. Organizowanie działalności informacyjno-szkoleniowej dotyczącej nauczania języka rosyjskiego;
 4. Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami przy opracowywaniu programów i metod nauczania języka rosyjskiego i innych języków obcych mniejszości narodowych;
 5. Współpracę z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem języka rosyjskiego w Polsce i poza jej granicami;
 6. Współpracę z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem języków obcych mniejszości narodowych w Polsce i poza jej granicami;
 7. Organizowanie działalności edukacyjnej na rzecz promowania i upowszechniania nauczania języka rosyjskiego oraz języków obcych mniejszości narodowych w Polsce;
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 9. Organizowanie festiwali językowych w celu pozyskania sponsorów finansujących bieżącą działalność Stowarzyszenia;
 10. Wydawanie opinii w sprawach związanych z zakresem nauczania i promowania języka rosyjskiego oraz innych języków obcych mniejszości narodowych w Polsce.

§ 7 a

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

ROZDZIAŁ I I I

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, popierająca i działająca na rzecz języka rosyjskiego w Polsce, która poprzez opłacenie składki członkowskiej na dany rok szkolny oraz złożenie deklaracji członkowskiej, zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień Statutu.

§ 10

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 12

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu właściwego Oddziału na podstawie złożonej deklaracji.

§ 13

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia lub Zarządowi właściwego Oddziału, które podejmują w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z właściwym Zarządem Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem Stowarzyszenia może zostać nauczyciel języka rosyjskiego nie posiadający obywatelstwa polskiego jednak bez biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.

§ 15

Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 16

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Oddziału

2. wykluczenie przez Zarząd Oddziału

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia

b) nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku kalendarzowego

d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu

3. śmierć członka.

§ 17

Decyzję w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd Oddziału w postaci uchwały.

§ 18

Od uchwały Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie miesiąca od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

§ 19

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

§ 20

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:

1. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia

2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.

§ 22

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Główny

3. Komisja Rewizyjna

§ 25

Kadencja Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i rozpoczyna się w dniu ich pierwszego posiedzenia i kończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie władzy kolejnej kadencji, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia i przedstawicieli Oddziału trwa do najbliższej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia dokonywany jest przez Zebranie Członków Założycieli.

§ 26

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.

§ 27

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

WALNE ZEBRANIE

§ 28

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 29

Walne Zebranie Członków Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 30

Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków. Zarząd Główny zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni z momentu złożenia odpowiedniego wniosku.

§ 31

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia Oddziały z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 32

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej

3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

4. wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia

5. wybór członków Komisji Rewizyjnej

6. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia

7. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i trybie ich wpłat

8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego

10. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku.

12. uchwalanie budżetu.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 34

Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych w głosowaniu jawnym podejmuje uchwały w sprawie:

1. zmiany Statutu

2. odwołania przed upływem kadencji członków władz

3. pozbawienia godności członka honorowego

§ 35

Uchwałę w sprawie o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 36

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

1. Prezes

2. Wiceprezes

3. Sekretarz

4. Skarbnik

5. Członek

§ 37

Prezesi Oddziałów są zapraszani do udziału w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 38

Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kierując jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§ 39

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Delegatów

2. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności

3. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków wspierających

4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych

5. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości

6. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego

7. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów.

§ 40

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 41

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Prezesa i sekretarza Komisji.

§ 43

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

2. kontrolowanie, w zależności od potrzeb, działalności Oddziałów

3. przedstawianie Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów wniosków i zaleceń pokontrolnych

4. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów

5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 44

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ  V

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 45

Na wniosek grupy 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami Zarząd Główny, w drodze uchwały, powołuje na danym terenie Oddział Stowarzyszenia.

§ 46

Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu lub odmowie powołania Oddziału winna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Uchwała o powołaniu zawiera określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego działalności oraz wskazuje osoby będące przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru jego pierwszych władz.

WŁADZE ODDZIAŁU

§ 47

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału

2. Zarząd Oddziału

3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 48

Do władz Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu 25, 26, 27.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 49

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 50

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 29, 30, 31, 33.

§ 51

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału

4. wybór i odwoływanie Prezesa i członków władz Oddziału

5. wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

6. rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez członków lub Zarząd Oddziału

7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Oddziału.

§ 52

Walne Zebranie Członków Oddziału uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz Oddziału podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 53

W skład Zarządu Oddziału wchodzi Prezes Oddziału oraz 4 członków Zarządu. Zarząd Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu Oddziału.

§ 54

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 55

Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.

§ 56

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających oraz o wygaśnięciu członkostwa i wykluczeniu lub wykreśleniu z listy członków

2. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia na terenie, w którym działa Oddział

3. realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz władz Stowarzyszenia

4. występowanie z wnioskami do władz Stowarzyszenia

5. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Członków Oddziału

6. powoływanie Kół Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności.

KOŁA STOWARZYSZENIA

§ 57

Na wniosek co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących jego członkami Zarząd Oddziału powołuje Koło Stowarzyszenia.

§ 58

Członkowie Koła wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który reprezentuje ich w Zarządzie Oddziału.

§ 59

Koła są stowarzyszone w wybranych przez siebie Oddziałach Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 60

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia.

§ 61

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu 42, 43, 44.

ROZDZIAŁ V I

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 62

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu Głównego z innym członkiem Zarządu Głównego działających łącznie.

§ 63

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1. składki członkowskie, których wysokość ustanawia Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały

2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

3. granty, dotacje i subwencje

4. darowizny, zapisy i spadki

5. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 63a

Zarząd Główny w formie uchwały określa przedmiot działalności gospodarczej, prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz decyduje o złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 64

Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów mogą tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.

§ 65

Fundusze wypracowane lub uzyskane bezpośrednio przez Oddziały, pozostają w ich dyspozycji i zarządzaniu. Paragraf 62 pkt. 3 stosuje się odpowiednio do oddziałów posiadających osobowość prawną.

ROZDZIAŁ V I I

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Odsłony: 1302